Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY ROUTE 66 HRADEC KRÁLOVÉ

provozované společností 3LEW, spol. s r.o., Drtinova 306, 503 11 Hradec Králové

Platné od 1. 7. 2015

1. Poskytovatel služby v rozsahu “ provozování autoškoly “ ( výuka a výcvik, kondiční jízdy, školení řidičů ) – dále jen “ Dodavatel “ : 3LEW spol. s r.o., IČO 25286323, s místem podnikání Drtinova 306 Hradec Králové, tel. +420603496759, e-mail : info@autoskola66.cz.ň

2. Spotřebitel ( dále jen „Žák“ ) je osoba, která čerpá ( nebo plánuje čerpat) služby „Dodavatele“ ( teoretická výuka, praktický výcvik, školení, kondiční jízdy, vrácení řidičského oprávnění, individuální výcvik).

3. Vznik smluvního vztahu nastává v momentě, kdy se “ Žák“ přihlásí k čerpání služby.

U služby „Individuální výcvik /Individuální kurz“ nebo „Vrácení řidičského oprávnění“ nebo „Rozšiřující výcvik“ nebo „Doplňující výcvik“ nebo „Sdružený výcvik“, vzniká smluvní vztah podáním podepsaného formuláře “ Žádost „, uhrazením kurzovného nebo uhrazením dohodnuté první splátky.

U služby „Kondiční jízdy“ vzniká smluvní vztah podáním „Přihlášky k čerpání kondičních jízd“. U „Školení řidičů“ nastává vznik smluvního vztahu v momentě, kdy „Žák“ uhradil „Dodavateli“ objednané služby a to v celé výši dle platného ceníku zveřejněném na www.autoskola66.cz nebo v momentě, kdy „Žák“ uhradil první splátku ze dvou nebo tří splátek dohodnutých při přihlášení „Žáka“.

Úhrada objednaných služeb může být „Žákem“ provedena hotově nebo bankovním převodem. Smluvní vztah nastává i v momentě, kdy službu za „žáka“ objednala třetí osoba ( příbuzní, apod.).

4. Práva „Žáka“, který se přihlásil k službě “ Individuální výcvik “ u „Dodavatele“ :

 • právo volby intenzity výcviku
 • právo plánovat své umístění na první závěrečné zkoušky, a to již v polovině výcviku, aby nedošlo k prodlevě mezi ukončením výcviku a závěrečnými zkouškami ( po dohodě s instruktorem )
 • právo kdykoli přerušit výuku a výcvik za podmínek uvedených níže
 • právo nedokončit výuku a výcvik před prvními závěrečnými zkouškami za podmínek uvedených níže
 • právo požádat o převod do jiné autoškoly
 • právo odmítnout nabízený termín výuky nebo výcviku
 • právo odmítnout tzv. příkup praktické jízdy, pokud „Žák“ z praktické jízdy neprospěl u závěrečných zkoušek

5. Povinnosti „Žáka“, který se přihlásil k jakémukoli čerpání služby „Dodavatele“ :

 • povinnost docházet včas na předem domluvený termín a čas pro výuku i výcvik
 • povinnost předkládat před zahájením každé výuky a výcviku “ Legitimaci žáka “ k lektorově zápisu
 • povinnost předem omluvit svou plánovanou absenci, v případě rušení účasti na praktické jízdě, povinnost hlásit absenci nejméně 24 hodin předem, aby mohl lektor nabízet volnou jízdu jinému žákovi
 • povinnost předem omluvit svou plánovanou absenci, v případě rušení účasti na teoretické hodině, povinnost hlásit absenci nejméně 24 hodin předem
 • povinnost dodržovat doporučený učební plán
 • povinnost uhradit min. první splátku ve výši 5000,- Kč před první hodinou výuky / výcviku
 • povinnost uhradit kurzovné nebo cenu za objednanou službu v plné výši před zahájením závěrečné zkoušky
 • povinnost hlásit změny osobních údajů, které jsou uvedeny v přihlášce „Žáka“ do pěti pracovních dnů v sídle autoškoly
 • povinnost nahlásit “ Poskytovateli “ svou možnou nebo plánovanou absenci na plánovaných závěrečných zkouškách bez prodlení, nejpozději však 10 pracovních dní před závěrečnými zkouškami
 • povinnost do 3 měsíců ode dne zahájení výuky a výcviku, oznámit „Dodavateli “ svůj záměr přerušit výuku a výcvik, se záměrem pokračovat později a to písemnou formou podanou na adrese „Dodavatele“
 • povinnost do 5 pracovních dnů ohlásit “ Dodavateli “ ztrátu zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vzniklou v průběhu výcviku
 • povinnost ohlásit svůj záměr nepokračovat ve výuce a výcviku ze zdravotních důvodů bez ztráty zdravotní způsobilosti, nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku zdravotních potíží a to písemnou formou podanou na adrese „Dodavatele“ a předložením potvrzení od praktického lékaře
 • povinnost ohlásit okamžitě “ Dodavateli “ zákaz k řízení motorových vozidel ( nebo je ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel ) vzniklou v průběhu výcviku
 • povinnost ohlásit svůj záměr ukončit výuku a výcvik z osobních důvodů, nejpozději však do 40 dnů ode dne podání přihlášky, tzv. „Žádosti“

6. Práva “ Dodavatele „ vůči “ Žákovi „

 • právo k přezkušování „Žáka“ ze získaných znalostí a dovednosti ( teoretický a praktický výcvik )
 • právo vyžadovat povinnou docházku na zákonem stanovené povinné hodiny výuky a výcviku
 • právo koordinovat umístění „Žáka“ na závěrečné zkoušky s ohledem na splnění učebních osnov a předpisů stanovených zákonem
 • právo kontrolovat plnění povinností „Žáka“
 • právo požadovat úhradu objednané služby
 • právo požadovat po „Žákovi“ úhradu tzv. prostoje ( ušlé mzdy učitele ), pokud se žák nedostavil na plánovanou vyučovací jízdní hodinu a ze zmíněné hodiny se neomluvil nejméně 24 hodin před začátkem zmíněné hodiny. Poplatek za prostoj nahrazující ušlou mzdu učitele činí 250,-Kč za jednu vyučovací hodinu. Čekací doba v tomto případě je 15 minut

7. Povinnosti “ Dodavatele „ vůči “ Žákovi “ :

 • povinnost seznámit „Žáka“ s obvyklým průběhem výuky a výcviku
 • povinnost požádat „Žáka“, aby se v klidu doma seznámil s platnými Všeobecnými podmínkami „Dodavatele“ pro daný kalendářní rok, které jsou stabilně umístěny na www.autoskola66.cz.
 • povinnost seznámit „Žáka“ se systémem plánování žáků na závěrečné zkoušky
 • povinnost nezamlčet žádné skryté poplatky v souvislosti se službami „Dodavatele“
 • povinnost kontrolovat kvalitu výuky a výcviku jednotlivých lektorů
 • povinnost informovat „Žáka“ o všech provozních změnách týkajících se jeho osoby ( např. nabídka umístění na mimořádných závěrečných zkouškách )
 • povinnost dodržovat zákonem předepsané osnovy
 • povinnost zachovat morální, lidský a etický kodex všech lektorů „Dodavatele“ vůči každému „Žákovi“
 • povinnost dodržovat nařízení nadřízeného orgánu

8. Služba INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA A VÝCVIK prováděná „Dodavatelem“ vztahuje se též pro rozšiřující, doplňující a sdružený výcvik – popis služby :

 • výuku ( teorie ) a výcvik ( praxe ) lze zahájit kdykoliv, i jednotlivě ( „Žák“ nemusí čekat na naplnění kurzu )
 • první zahajovací hodina je věnována kontrole a kompletaci potřebných formulářů, seznámení s průběhem výuky a výcviku, „Žák“ je seznámen s výukovým CD-ROM, obdrží Doporučený výukový plán a první domácí úkol z teorie
 • individuální výcvik je sice samostudium, ale dle zákona je „Žák“ povinen docházet na tzv. konzultační hodiny a další hodiny teorie a to včetně opakování a přezkoušení (uvedeny na webových stránkách)
 • „Dodavatel“ má právo pozastavit „Žákovi“ praktický výcvik, pokud jeho teoretické znalosti jsou více než podprůměrné
 • teprve po prodělání prvotní předepsané výuky a výcviku, může „Žák“ zahájit výcvik z praktického řízení vozidla ( cvičné jízdy )
 • praktický výcvik se prolíná vzájemně s teoretickou výukou
 • v polovině výuky a výcviku je „Žák“ automaticky nominován na plánovaný termín závěrečných zkoušek, aby nedošlo k prodlení mezi ukončením výcviku a zkouškami
 • veškerá výuka a výcvik jsou časově plánovány tak, aby byl plánovaný termín závěrečných zkoušek dodržen
 • v případě, že se „Žák“ na zkoušky ještě necítí být připraven, samozřejmě je možné rezervaci na zkouškách zrušit a zkoušky oddálit, bez jakýkoliv sankcí

9. Zákonem stanovené důležité lhůty, které by měl znát každý „Žák“ :

 • platnost vašeho razítka na formuláři “ Posudek o zdravotní způsobilosti “ má platnost pouze 3 měsíce, proto se přihlaste do autoškoly PŘED uplynutím této lhůty
 • existuje možnost, že bude „Žák“ nucen přerušit výuku a výcvik ( zdravotní, či jiné důvody ), toto přerušení je samozřejmě možné, ale POZOR, výuku a výcvik MUSÍ „Žák“ UKONČIT DO 18ti MĚSÍCŮ ode dne zahájení výuky a výcviku. V opačném případě celá výuka a výcvik PROPADÁ a není již možné uznat prodělané hodiny !
 • každý „Žák“ skládá v současné době dvě závěrečné zkoušky ( u skupin Ř.O. – B ). Každá ze zkoušek (jeden test z teorie a praktická jízda ) je nezávislá. Ta zkouška, z které „Žák“ úspěšně uspěje má platnost 6 měsíců. Naopak zkoušku, ze které „Žák“ neprospěl si musí opravit DO 6ti MĚSÍCŮ ! Po této lhůtě PROPADÁ celá výuka a výcvik, i úspěšně složená zkouška.
 • žák, který úspěšně složil obě závěrečné zkoušky, musí požádat o vydání řidičského průkazu do 6ti měsíců ode dne 1. závěrečné zkoušky, v opačném případě musí požádat o opětovné přezkoušení zkušebním komisařem, jedná se o tzv. přezkoušení z odborné způsobilosti ( opět zkouška z jízdy a testu )
 • opakovaná zkouška smí být provedena nejdříve za 5 pracovních dnů ( „Žák“ může jít na opakovanou zkoušku nekonečně mnohokrát – není stanoveno )
 • opakovaná zkouška u žadatelů pro VRÁCENÍ ŘIDIČÁKU ( přezkoušení z odborné způsobilosti ) smí být provedena pouze 1 x , pokud „Žák“ neprospěl, musí prodělat v autoškole NOVÝ VÝCVIK z předmětu, z kterého neprospěl. POKUD „Žák“ prospěl u obou zkoušek, musí požádat o vrácení řidičáku do 30ti dnů !!! Po uplynutí této lhůty obě zkoušky pozbývají platnosti.

10. Služba> KONDIČNÍ JÍZDY prováděné „Dodavatelem“ – popis služby

 • tato služba slouží řidičům s platným řidičským oprávněním, kteří nemají uložen zákaz k řízení motorových vozidel ( nebo nejsou ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel ) a kteří jsou zdravotně způsobilí k řízení motorových vozidel
 • řidič, který dosáhl věku 65 let, je povinen při přihlášení se k čerpání kondičních jízd, předložit „Posudek lékařské způsobilosti“ potvrzený praktickým lékařem, tento posudek, společně s občanským a řidičským průkazem je řidič povinen mít u sebe v průběhu konání kondičních jízd
 • před samotným zahájením kondičních jízd je řidič povinen se dostavit do sídla “ Dodavatele“, kde bude vyzván k vyplnění přihlášky k čerpání kondičních jízd

11. Služba VRÁCENÍ ŘIDIČÁKU prováděné „Dodavatelem“ – popis služby

 • tato služba slouží řidičům, kterým skončil uložený zákaz k řízení motorových vozidel nebo skončil výkon sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel a kteří jsou zdravotně způsobilí k řízení motorových vozidel
 • řidič, který dosáhl věku 65 let, je povinen při přihlášení se ke službě „Vrácení řidičáku“, předložit „Posudek lékařské způsobilosti“ potvrzený praktickým lékařem
 • před samotným zahájením služby “ Vrácení řidičáku “ je řidič povinen se dostavit do sídla “ Dodavatele“, kde bude vyzván k vyplnění přihlášky k čerpání služby

12. Úhrada kurzovného – individuální výcvik pro skupiny B

 • „Žák“ je na základě vzniku smluvního vztahu povinen uhradit sjednané kurzovné nebo jeho část ( byla-li sjednána úhrada kurzovného ve splátkách) , nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne podání přihlášky, tzv. „Žádosti“. Úhrada může být provedena hotově nebo převodem dle platebních informací, které jsou „Žákovi“ předány „Dodavatelem“ v den podání „Žádosti“
 • Cena kurzovného je pro „Žáka“ neměnná po dobu 6ti měsíců ode dne vzniku smluvního vztahu. Pokud „Žák“ přeruší výuku a výcvik a dojde tímto k porušení povinnosti „Žáka“ dle bodu 5., je žák povinen doplatit rozdíl v ceně kurzovného, pokud je tato cena vyšší než v den vzniku smluvního vztahu. Pro výpočet rozdílu ceny kurzovného se vychází z ceny vzniku smluvního vztahu a ceny kurzovného platného v den opětovného zahájení výuky a výcviku.

13. Úhrada sjednané ceny – kondiční jízdy pro skupiny B

 • „Žák“ je na základě vzniku smluvního vztahu povinen uhradit dohodnutou cenu nebo jeho část ( byla-li sjednána úhrada ve splátkách) , nejpozději do 5ti pracovních dnů ode dne podání přihlášky. Úhrada může být provedena hotově nebo převodem dle platebních informací, které jsou „Žákovi“ předány „Dodavatelem“ v den podání „Přihlášky k čerpání kondičních jízd“

14. Úhrada správního poplatku autoškole – vrácení řidičáku pro skupiny B

 • „Žák“ je na základě vzniku smluvního vztahu povinen uhradit dohodnutou cenu nebo jeho část ( byla-li sjednána úhrada ve splátkách) , nejpozději do 5ti pracovních dnů ode dne podání přihlášky, tzv. „Žádost o vrácení řidičského oprávnění“. Úhrada může být provedena hotově nebo převodem dle platebních informací, které jsou „Žákovi“ předány „Dodavatelem“ v den podání „Žádosti o vrácení řidičského oprávnění“

15. Uplynutí zákonné lhůty pro výuku a výcvik – platí pro individuální výcvik pro skupiny B

 • Jak již bylo řečeno v bodě 9 výše, „Žák“ musí ze zákona ukončit výuku a výcvik úspěšnými závěrečnými zkouškami do 18ti měsíců ode dne podání přihlášky, tzv. „Žádosti“ . Pokud se tak nestalo a „Žák“ žádá vrácení uhrazeného kurzovného nebo jeho části s argumentem, že mu ze zákona propadl výcvik a výuka, tuto nastalou situaci řeší bod 16 těchto Obchodních podmínek. V tomto případě je nutné vymezit důvod ukončení výuky a výcviku. Po stanovení důvodu ukončení výuky a výcviku pak vyplývá následné finanční vyrovnání obou stran. Žádost o ukončení výuky a výcviku musí být podána písemně na adresu autoškoly.

16. Žákem provedené ukončení individuální, doplňovací nebo rozšiřovací výuky a výcviku před prvními závěrečnými zkouškami ( skup. B ) a finanční vyrovnání mezi „Žákem“ a „Dodavatelem“ – dále jen “ Ukončení „

 • “ Ukončení „ je možné za dodržení dále uvedených podmínek, které navazují na bod 5, těchto Obchodních podmínek – tedy „Povinnosti „Žáka“. Pro užitý výraz “ den “ je míněn „1 kalendářní den. Jedná-li se o pracovní den, je tento termín výslovně uveden. Ceník je uveden na www.autoskola66.cz.
 • “ Ukončení „ z osobních důvodů – písemnou žádost o ukončení výuky a výcviku musí „Žák“ podat písemně u „Dodavatele“ nejpozději do 18 měsíců ode dne podání přihlášky, tzv. „Žádosti“. Podá-li „Žák“ řádnou písemnou žádost o ukončení výuky a výcviku ve stanovené lhůtě, “ Dodavatel “ provede vyúčtování prodělané výuky a výcviku, je připočten administrativní storno poplatek ve výši 1800,-Kč a rozdíl mezi složenou částkou a zmíněným součtem je „Žákovi“ vyplacen hotově do 30 dnů od podání žádosti o „ukončení“.
 • “ Ukončení „ na základě ztráty zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vzniklé v průběhu výcviku – „Žák“ je povinen ihned oznámit tuto skutečnost „Dodavateli“ a okamžitě ukončit praktické jízdy ve cvičném vozidle. Písemnou žádost o ukončení výuky a výcviku musí „Žák“ podat u  „Dodavatele“ nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku “ ztráty zdravotní způsobilosti „. Nedojde-li k tomuto aktu, „Žák“ je však povinen uhradit 90% sjednaného kurzovného dle platného ceníku, kdy se „Žák“ přihlásil k čerpání služby, vzhledem k tomu, že „Dodavatel“ s výnosem ze sjednané služby počítal. S přihlédnutím na důvod „ukončení“ je úhrada kurzovného snížena o 10%. Podá-li však „Žák“ řádnou písemnou žádost o ukončení výuky a výcviku ve stanovené lhůtě, “ Dodavatel “ provede vyúčtování prodělané výuky a výcviku, je připočten administrativní storno poplatek Autoškoly ROUTE 66 ve výši 1800,-Kč a rozdíl mezi složenou částkou a zmíněným součtem je „Žákovi“ vyplacen hotově do 30 dnů ode podání žádosti o „ukončení“. Další podmínkou pro zmíněné vyúčtování je předložení lékařské zprávy, kde je uvedeno datum vzniku ztráty zdravotní způsobilosti.
 • “ Ukončení „ na základě zákazu k řízení motorových vozidel ( nebo je „žák“ ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel ) vzniklém v průběhu výcviku – „Žák“ je povinen ihned oznámit tuto skutečnost „Dodavateli“ a okamžitě ukončit praktické jízdy ve cvičném vozidle . Písemnou žádost o ukončení výuky a výcviku musí „Žák“ podat u „Dodavatele“ nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku „ztráty zdravotní způsobilosti „. Nedojde-li k tomuto aktu, „Žák“ je povinen uhradit cenu sjednaného kurzovného v plné výši , dle platného ceníku, kdy se „Žák“ přihlásil k čerpání služby, vzhledem k tomu, že „Dodavatel“ s výnosem ze sjednané služby počítal. Podá-li však „Žák“ řádnou písemnou žádost o ukončení výuky a výcviku ve stanovené lhůtě, “ Dodavatel “ provede vyúčtování prodělané výuky a výcviku, je připočten administrativní storno poplatek ve výši 1800,-Kč a rozdíl mezi složenou částkou a zmíněným součtem je „Žákovi“ vyplacen hotově do 30 dnů od podání žádosti o „ukončení“.
 • “ Ukončení „ ze zdravotních důvodů bez ztráty zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel – písemnou žádost o ukončení výuky a výcviku musí „Žák“ podat v sekretariátu „Dodavatele“ nejpozději do 10 dnů ode dne vzniku „zdravotních důvodů „. Nedojde-li k tomuto aktu, „Žák“ je však povinen uhradit 90% sjednaného kurzovného dle platného ceníku, kdy se „Žák“ přihlásil k čerpání služby, vzhledem k tomu, že „Dodavatel“ s výnosem ze sjednané služby počítal. S přihlédnutím na důvod „ukončení“ je úhrada kurzovného snížena o 10%. Podá-li však „Žák“ řádnou písemnou žádost o ukončení výuky a výcviku ve stanovené lhůtě, “ Dodavatel “ provede vyúčtování prodělané výuky a výcviku, je připočten administrativní storno poplatek Autoškoly Route 66 ve výši 1800,-Kč a rozdíl mezi složenou částkou a zmíněným součtem je „Žákovi“ vyplacen hotově do 30 dnů od podání žádosti o „ukončení“. Další podmínkou pro zmíněné vyúčtování je předložení lékařské zprávy, kde je uvedeno datum vzniku zdravotních potíží.
 • “ Ukončení „ z důvodu úmrtí “ Žáka“ či zranění s trvalými následky – “ Dodavatel “ provede pozůstalým dědicům vyúčtování bez administrativního storno poplatku. V případě zůstatku za nevyčerpané hodiny je částka vyplacena ihned na první dohodnuté schůzce.
 • “ Ukončení „ z důvodu nevyléčitelné nemoci “ Žáka“ – “ Dodavatel “ provede vyúčtování bez administrativního storno poplatku. V případě zůstatku za nevyčerpané hodiny je částka vyplacena ihned na první dohodnuté schůzce. Podmínkou pro zmíněné vyúčtování je předložení lékařské zprávy, kde je uvedeno datum vzniku pracovní neschopnosti, diagnóza nemoci a prognóza nemoci.
 • “ Ukončení „ u “ Žáka“ s průkazem snížené pracovní schopnosti ( invalidé, plný i částečný invalidní důchod ) – “ Dodavatel “ provede vyúčtování bez administrativního storno poplatku. V případě zůstatku za nevyčerpané hodiny je částka vyplacena ihned na první dohodnuté schůzce. Podmínkou pro zmíněné vyúčtování je předložení dokladu prokazující invaliditu.
 • “ Ukončení „ objednaných kondičních jízd – uplynula-li lhůta 30-ti dnů ode dne úhrady objednané služby, včetně dne úhrady, nelze za objednanou službu vrátit peníze. Uplynula-li lhůta kratší než 30 dnů ode dne úhrady, včetně dne úhrady, žadateli o ukončení náleží k vrácení 65% z uhrazené ceny za službu.

17. Autoškolou ( „Dodavatelem“ ) provedené ukončení individuální, doplňovací nebo rozšiřovací výuky a výcviku před prvními závěrečnými zkouškami ( skup. B ) a finanční vyrovnání mezi „Žákem“ a „Dodavatelem“ – dále jen “ Ukončení „

 • „Dodavatel“ může předčasně ukončit smluvní vztah se „žákem“ , pokud došlo k porušení povinností žáka ( např. nedocházení na objednané hodiny výuky a výcviku, poškozování dobrého jména autoškoly, agresivita „žáka“ v hodinách výuky a výcviku, fyzické násilí ze strany „žáka“ v hodinách výuky a výcviku atd. viz bod 5 ). Porušením povinností žáka dle bodu 5 se jedná o porušení smluvního vztahu ( porušení smlouvy ) a „Žák“ je povinen uhradit cenu sjednaného kurzovného v plné výši, dle platného ceníku, kdy se „Žák“ přihlásil k čerpání služby, vzhledem k tomu, že „Dodavatel“ s výnosem ze sjednané služby počítal.

18. Přerušení výuky a výcviku na dobu ne delší než 18 měsíců

 • „Žák“ může přerušit výuku a výcvik po podání písemné žádosti, kde je vyznačeno přibližné datum opětovného zahájení výuky a výcviku. Ukončení výuky a výcviku završené závěrečnými zkouškami však musí proběhnout v zákonné lhůtě, tedy nejpozději do 18ti měsíců ode dne zahájení výuky a výcviku ( viz bod 9 ). Pokud „žák“ uhradil při zahájení výuky a výcviku pouze 1.splátku kurzovného, další doplatek kurzovného vychází z ceny kurzovného, která platila v den nástupu „žáka“.

19. Zánik firmy „Dodavatele“ – dojde-li k tomuto okamžiku, dá se předpokládat, že ukončení činnosti bude předem plánováno. Proto všichni přihlášení „žáci“ budou svědomitě předvedeni k závěrečným zkouškám. Ti „žáci“, kteří požádají ihned o převod do jiné autoškoly, mají právo žádat o bezodkladné finanční vyrovnání bez účtování administrativního storna poplatku.

20. Souhlas s Obchodními podmínkami „Dodavatele“

 • Nesouhlasíte-li s našimi Obchodními podmínkami a vaše přihláška, tzv. „Žádost“ nebo “ Přihláška k čerpání kondičních jízd“ byla vámi již podána, můžete odstoupit od smluvního vztahu do 7 dnů ode dne podání přihlášky do výcviku ( individuální, rozšiřující, doplňující, vrácení řidičáku, kondiční jízdy) a to pouze písemnou formou. „Dodavatel“ vám provede vyúčtování nevyčerpaných vyučovacích hodin s účtováním symbolického administrativního poplatku ve výši 200,-Kč.
 • Podáním „Žádosti“ nebo “ Přihláškou k čerpání kondičních jízd“ vzniká smluvní vztah mezi „Žákem “ a „Dodavatelem“ a nevyužitím zmíněné lhůty 7 dnů tak „Žák“ vyjadřuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

V Hradci Králové 1. 7. 2015

Autoškola Route 66

Kontakt

 • Telefon: +420 603 496 759
 • Telefon:  +420 737 773 371
 • E-mail: info@autoskola66.cz
 • Adresa: Drtinova 306,         Hradec Králové, 503 11

Sociální sítě